မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္

မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္ဝက္ဘ္ဆိုက္ -
ဤဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ပါဝင္ေသာ စာသားမ်ား၊ သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားနွင့္ ယင္း၏သီးျခားအခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ ၄င္း၏သက္ဆိုင္သည့္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ မူပိုင္ခြင့္အေပၚမူတည္ပါသည္။ သတင္းမ်ားနွင့္အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို သတင္းေပးနုိင္ရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။ B&S Holland Trading Group B.V. မွ အျပည့္အဝမွန္ကန္ျပီးေခတ္မွီေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဤဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပံ့ပိုးေပးနုိင္ရန္ၾကိဳးစားထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း၏ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွတဆင့္ မည္သည့္ဥပေဒေရးရာအခြင့္အေရးမွ မရရွိနုိင္ပါ။ ပံုနွိပ္မႈအမွားမ်ားအပါအဝင္၊ ထိုအေၾကာင္းအရာတြင္ပါဝင္သည့္အမွားမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ယင္းအေပၚမူတည္၍အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေစ B&S Holland Trading Group B.V. သုိ႔မဟုတ္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္၏ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပ့ံပိုးသူ မည္သူမဆိုတြင္တာဝန္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္အီးေမးလ္ -
ဤမက္ေဆ့ခ်္ -နွင့္ သက္ဆိုင္ပါက၊ယင္း၏ပူတဲြဖိုင္မ်ားတြင္ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ သို႔မဟုတ္ လွ်ဳိ႔ဝွက္ထားရန္ျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္နုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဤမက္ေဆ့ခ်္၏ အမည္တပ္ထားသည့္လိပ္စာရွင္မဟုတ္ခဲ့ပါက၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ယင္းကို မဖတ္ရႈပဲ သို႔မဟုတ္ မကူးယူပဲ ဖ်က္ဆီးပစ္ပါ၊ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေပးပို႔သူအား ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။

ဤမက္ေဆ့ခ်္ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ပါကယင္း၏ပူတဲြဖိုင္မ်ားအေပၚျဖစ္ေစ B&S Holland Trading Group B.V. (သို႔မဟုတ္ ယင္း၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားထဲမွတစ္ခု) တို႔မွ စာျဖင့္၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖက္စ္ျဖင့္ အတည္မျပဳထားပါက တရားဥပေဒအရတာဝန္မရွိပါ။

Holland Trading Group B.V. (သို႔မဟုတ္ ယင္း၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားထဲမွတစ္ခု) တို႔သည္ ဤမက္ေဆ့ခ်္ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ပူးတဲြဖိုင္မဆိုအား သင့္ေတာ္၍ ျပီးျပည့္စံုေသာ အခ်ိန္မွီထုတ္လႊင့္မႈကိုျဖစ္ေစ၊ ထိုထုတ္လႊင့္မႈ၏ လွ်ဳိ႔ဝွက္ထားနုိင္မႈကိုျဖစ္ေစ မည္သည့္နည္းလမ္းနွင့္မွ်အာမခံခ်က္မေပးနုိင္ပါ။ 

ကြ်န္ုပ္တို႔မွ ေရာင္းခ်သူအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ သေဘာတူညီမႈအားလံုးတို႔အတြက္ ေရာင္းခ်မႈ၊ ပို႔ေဆာင္မႈႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္အက်ဳံးဝင္မည္၊ ထိုနည္းတူ ကြ်န္ုပ္တို႔မွ ဝယ္ယူသူအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ သေဘာတူညီမႈအားလံုးအတြက္ ကြ်နု္ပ္တို႔ထံမွသင္ရရွိထားျပီး ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္တြင္လည္းတင္သြင္းထားရွိကာ www.hollandtradinggroup.com တြင္ျဖန္႔ခ်ီထားသည့္ ဝယ္ယူမႈဆိုင္ရာအေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တြင္အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ သင့္ကုိယ္ပိုင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏အပ္စပ္မႈကို ကြ်နု္ပ္တို႔မွအတိအလင္းျငင္းပယ္ထားပါသည္။