ဆက္သြယ္ရန္

ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ ေအာက္ပါေဖာင္ပုံစံအားျဖည့္စြက္ျခင္း၊ info@hollandtradinggroup.com သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ တိုက္ရိုက္အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
သင့္ထံ အျမန္ဆုံး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မွဆက္သြယ္ပါမည္။