ကုမၸဏီအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

B&S Holland Trading Group B.V.
Rondeboslaan 35
9936 BJ Delfzijl
The Netherlands

တယ္လီဖုန္း +31 (0) 596 - 635 100
ဖက္စ္& +31 (0) 596 - 635 101
ဆက္သြယ္ရန္အီးေမးလ္ - info@hollandtradinggroup.com

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ - 2334362
VAT – မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ - NL 0093.99.343.B.01