ေရေမႊးႏွင့္အလွကုန္မ်ား

HTG Perfume & Cosmetics အပိုင္းသည္ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ လက္ကားျဖန္႔ခ်ိသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး A အမွတ္တံဆိပ္ရိွသည့္ ေရေမႊးမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အဓိကျဖန္႔ခ်ိေပးပါသည္။ ယင္အပိုင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ကုန္သြယ္ေရး၊ လက္ကားျဖန္႔ခ်ိျခင္းႏွင့္ အထူးလက္လီေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

Checkpoint Trading မွ အဓိကထားသည့္အပိုင္းမွာ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ေရေမႊးႏွင့္အလွကုန္ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းမ်ားကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ပါသည္။ Checkpoint Wholesale သည္ ဥေရာပတေလ်ာက္ရိွ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မိမိကိုယ္ပိုင္လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားထံသို႔ ျပည္တြင္းျဖစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မွန္ကန္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာ ရုံးခန္းပါဝင္သည့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဥေရာပႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားထံ လ်င္ျမန္စြာပို႔ေဆာင္ျခင္းအား အာမခံထားပါသည္။ 

JTG Trading သည္ ဥေရာပႏိုင္ငံရိွ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္အေျခခံထားသည့္ လက္လီေရာင္းခ်သည့္အခ်ိတ္အဆက္မ်ားအား အဓိကထားျပီး ေထာက္ပံ့မႈေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္းမဟုတ္ပဲ ကုန္ပစၥည္းအမ်ားအျပားမွာယူျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအားျဖင့္ လိုအပ္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားရရိွေစႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းအား အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။