အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား

HTG Liquors အပိုင္းသည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ လက္ကားျဖန္႔ခ်ိသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး ကမၻာတစ္ဝွမ္းသို႔ ထိပ္တန္းကုန္တံဆိပ္အမွတ္ရိွသည့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားအားလုံး ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ျခင္းအား အဓိကလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ လက္ကားျဖန္႔ခ်ိျခင္းဟု ပိုင္းျခားႏိုင္ပါသည္။ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားအပိုင္း လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းသည္ ျခားနားသည့္ ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ေစ်းကြက္အမ်ဳိးအစားမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ရိွေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရသည့္သိုေလွာင္ရုံမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလုံး သိုေလွာင္ျခင္း စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ ယင္းနည္းလမ္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ကမၻာလုံးရိွ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို မွန္ကန္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အေကာင္းမြန္္ဆုံးဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါသည္။

Hellwege, Anker Amsterdam Spirits, Square Dranken ႏွင့္ Union Commerciale des Vins de France စေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လက္ကားျဖန္႔ခ်ိသည့္ကုမၸဏီမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္ လက္လီေရာင္းခ်ေပးသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ နယ္သာလန္ ျပည္တြင္းေစ်းဆိုင္မ်ားထံ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား၊ ဘီယာမ်ားႏွင့္ ဝိုင္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္သိုေလွာင္ရုံမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။