က်န္းမာေရးႏွင့္အလွအပေရးရာ

HTG Health & Beauty အပိုင္းသည္ တကိုယ္ေရသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ဆံေကသာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္းအမွတ္တံဆိပ္ရိွ အထူးထုတ္လုပ္ေပးထားေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို ကမၻာတဝွမ္းသို႔ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ သီးျခားေဖာက္သည္အဖြဲ႔တိုင္းအတြက္ ေဖာက္သည္တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အဓိကထားသည့္ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကုမၸဏီမ်ားစြာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ရိွပါသည္။

Class International ႏွင့္ Class Hair Care ဟူေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုမၸဏီမ်ားသည္ တကိုယ္ေရသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆံေကသာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကမၻာတစ္ဝွမ္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

ေဆးဝါးကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေဖ်ာ္စပ္ထားသည့္ေဆးမ်ား၊ ေဆးရုံသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ထိရွသည့္အနာေစာင့္ေရွာက္သည့္ေဆး၊ တစ္ခါသုံးေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားစသည္တို႔ကုန္သြယ္ျခင္းမ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္ပါသည္။ Kafa  သည္ ယင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ပါသည္။