တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း

အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း
ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ အဆင့္ဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တင္းၾကပ္သည့္ေငြေပးေခ်မႈ ေပၚလစီေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၄၂  ႏွစ္အတြင္း ယူရို ၂၇၃,၀၀၀ ရိွသည့္ကုမၸဏီမွ ယူရို သန္းေပါင္း ၈၃၀ ရိွသည့္ကုမၸဏီအျဖစ္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ သတိျပဳမိစရာအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ Graydon - သည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သတ္မွတ္သည့္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္ျပီး - နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရိွ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း အေကာင္းဆုံးဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ထိပ္ဆုံး ၅ ေနရာအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ Graydon က ဘက္မလိုက္သည့္အဆင့္သတ္မွတ္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခ်ီးျမွင့္ျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။


တိုးတက္မႈ အျမန္ဆုံး ကုမၸဏီ
နယ္သာလန္ဘာသာစကားျဖင့္ေရးသားထားေသာ ဘ႑ာေရးသတင္းစာ “Het Financieele Dagblad” သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဂုဏ္သေရရိွေသာ Golden FD Gazellen Award ဆုတံဆိပ္အား ေလးႏွစ္ဆက္တိုက္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ‘ၾကီးမာေသာလုပ္ငန္းမ်ား’ အမ်ဳိးအစားထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ တိုးတက္မႈ အျမန္ဆုံးကုမၸဏီ ဟူေသာ ယင္းဆုတံဆိပ္သည္ ႏွစ္စဥ္အနည္းဆုံး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္မႈ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ အက်ဳိးရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုမၸဏီေအာင္ျမင္မႈအတြက္ သူတို႔၏ေထာက္ပံ့မႈသည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။


လုံျခဳံသည့္ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ
HTG တြင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အေကာက္ခြန္မ်ားကို ရုံးတြင္း၌သာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အရည္အေသြးရိွသည့္ လုံျခဳံမႈႏွင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အာမခံထားျပီး အေကာက္ခြန္နွင့္ကိုက္ညီျပီး လုံျခဳံသည့္ေထာက္ပံ့မႈအခ်ိတ္အဆက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ၄င္းသည္ သီးျခားတာဝန္ေပးထားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္သူ (AEO) ဟူေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သတ္မွတ္ခ်က္အား သက္ေရာက္မႈ ရိွေစပါသည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၏အေကာက္ခြန္မွ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ယင္းႏိုင္ငံတကာသတ္မွတ္ခ်က္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေကာက္ခြန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ရိုးရွင္းစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး အဓိကထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ႏိုင္ခဲ့ရုံသာမက ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ေဖာက္သည္မ်ားႏွစ္ခုစလုံး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။