ဝန္ထမ္းမ်ား

ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးသည္ ရႈပ္ေထြးျပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရိွလာမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ မွန္ကန္သည့္ ေစ်းကြက္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းမွစ၍ အဆုံးသတ္ျဖစ္သည့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရိွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ားထံ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တိက်မွန္ကန္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ HTG တြင္ စိတ္အားထက္သန္ျပီး အားသြန္ခြန္စိုက္ပါဝင္သည့္ အရည္အခ်င္းရိွသူမ်ားပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား တာဝန္ခန္႔အပ္ထားသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ားထံ အေကာင္းမြန္ဆုံးဟုသတ္မွတ္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္စြာ မွန္ကန္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ အတူတကြလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေျခလွမ္းတစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းအား အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားသင္ၾကားပို႔ခ်ထားသည့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ထားသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အထူးကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္အသိသညာ ရိွသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

  • အေရာင္းအဝယ္ဌာန
  • ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဌာန
  • ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ဌာန
  • ေငြစာရင္းဌာန
  • ေစ်းကြက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဌာန
  • ဥပေဒေရးရာဌာန
  • အိုင္စီတီ
  • လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန

လူ႔စြမ္းအား

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယုံၾကည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ တကိုယ္ေရ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလည္း အၿမဲတေစ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ စတင္အလုပ္လုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးနယ္ပယ္မ်ားအားလုံးကို အဓိကထားသည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခု တက္ေရာက္ရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္း ဘာသာစကားဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာျပီးေျမာက္သည္အထိ သင္ယူၾကားျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

 

ဝန္ခံကတိေပးအပ္ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နည္းစနစ္သည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတေလ်ာက္ရိွ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အထက္တန္းပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။ အလုပ္သင္အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ကိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္ ရာထူးခန္႔အပ္မႈစတင္ျခင္း စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အလုပ္လုပ္ျခင္းဘဝကို စတင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရုံမ်ား၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးတို႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထားရိွသည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ပညာေရးအဆင့္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးလိုသည့္ဆႏၵျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းသာ ခိုင္ခံေအာင္တည္ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ကိုင္ေနသည့္နယ္ပယ္တြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ အလုပ္သမားအင္အား ဖန္တီးျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ

HTG သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရိွ ေရရွည္စီးပြားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ကြန္ရက္ၾကီးတစ္ခု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖန္တီးထားျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္မႈကိုလည္း ပိုမိုလ်င္ျမန္ေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဖာက္သည္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆုံးအေျဖကို အၿမဲတေစ ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ေပးျပီး ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ HTG အား ထိပ္ဆုံးသို႔ဦးေဆာင္ႏိုင္သူ အျဖစ္ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခု လွမ္းႏိုင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။