ျဖန္႔ျဖဴးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အဓိကလုပ္ငန္းသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းအဆင့္အေနျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္း ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္စြာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အသင့္ရိွျပီးကုန္ပစၥည္းမ်ဳိးကိုမဆို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးထံသို႔ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းျပီး ယုံၾကည္အားထားရေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ရာေနရာတြင္ ၅၀,၀၀၀ စတုရန္းမီတာ က်ယ္ဝန္းသည့္ ကုန္သိုေလွာင္ရုံမ်ားရိွပါသည္။

ဝယ္ယူထားျပီးျဖစ္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို တစ္ကမၻာလုံးရိွေဖာက္သည္မ်ားထံ ပို႔ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းေဆာင္ရြက္သည္အထိ အပ်က္အစီးမရိွ ဂရုျပဳသိုေလွာင္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ျမန္ဆန္ေသာ ေအာ္ဒါမွာယူျခင္းလုပ္ငန္းစနစ္ႏွင့္ ေခတ္မီေသာပို႔ေဆာင္ျခင္းစနစ္ေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လွ်င္ျမန္ေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လက္ကားျဖန္႔ခ်ိသည့္ကုမၸဏီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုန္ပစည္းမ်ားကို နယ္သာလန္နိုင္ငံတြင္ ၂၄ နာရီအတြင္းႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၄၈ နာရီအတြင္း ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းမႈ တိက်ေသာေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းအဆင့္အတန္း အာမခံေပးပါသည္။

ေအာ္တိုစတိုး (AutoStore)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရေမႊးႏွင့္အလွကုန္အပိုင္းအတြက္ သိုေလွာင္ရုံအသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ယင္းကုန္သိုေလွာင္ရုံတြင္ ထုတ္လုပ္ထားခဲ့ျပီးသမွ်ကုန္ေလွာင္ရုံထဲမွ တမူထူးျခားသည့္ ကုန္သိုေလွာင္မႈစနစ္တစ္ခု ပါရိွသည္။ ေအာ္တိုစတိုး (AutoStore) အား ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၉၇ ကသာအသုံးျပဳျပီး HTG သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆုံးအသုံးျပဳသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ယင္းစက္မႈပညာဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္နည္းစနစ္ႏွင့္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ }စက္ေပါင္း ၇ ခုအား နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင တပ္ဆင္ထားပါသည္။

ေအာ္တိုစတိုး (AutoStore) တြင္ အလူမီနီယံသံကြင္းတစ္ခုျဖင့္ ထိပ္တြင္ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ ျခင္းမ်ားထဲသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထားသည္။ ယင္းစနစ္ထဲရိွ စက္မ်ားသည္ သံကြင္းမ်ားကို ေရြ႕လ်ားေစျခင္းျဖင့္ ပစၥည္းယူရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ ယင္းစနစ္သည္ အလိုအေလ်ာက္ေရႊ႕လ်ားသည့္စနစ္ျဖစ္ျပီး ပိုမိုအားထားရသည့္စနစ္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္ေပးႏိုင္ျပီး စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခမ်ား ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။ ပစၥည္းထားရိွရန္ေနရာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေလ်ာ့က်ေစရုံသာမက ေအာ္ဒါမွာယူမႈျပင္ဆင္ရန္ ၄ ဆပိုမို ျမန္ဆန္ေစပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စက္အေရအတြက္အား ၂၂ ခု မွ ၃၂ ခုသို႔ တိုးျမွင့္ခဲ့ျပီး တစ္ႏွာရီအတြင္း ျခင္းေပါင္း ၅၄၀၀ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။