သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

HTG သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္္ ခက္ခဲမႈေပါင္းစုံေက်ာ္လႊာျပီး ရပ္တည္ခဲ့ပါျပီ။ Kamstra Shipstores မ်ားမွ ေျမာက္အရပ္ ပင္လယ္ျဖတ္သန္း သြားလာသည့္ သေဘၤာငယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အခြန္အခကင္းလြတ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည့္အခ်ိန္ ၁၉၇၄ ခုနွစ္မွ ကုမၸဏီ၏ လႈပ္ရွားမႈလည္းစတင္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ကာလၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ကုမၸဏီ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီမ်ားလည္း ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။

  • ၁၉၇၀ ဆယ္စုနွစ္မ်ား - Kamstra Liquors
  • ၁၉၈၀ ဆယ္စုနွစ္မ်ား - Checkpoint Parfums and Class International
  • ၁၉၉၀ ဆယ္စုနွစ္မ်ား - Kafa, Kamstra International and Class Hair Care
  • ၂၀၀၀ ဆယ္စုနွစ္မ်ား - JTG Trading
  • ၂၀၁၀ ဆယ္စုနွစ္မ်ား - Union Commerciale des Vins de France and Square Dranken

၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုမၸဏီအား B&S International Division North ဟု ေျပာင္းခဲ့ျပီး ကမၻာတစ္ဝွမ္း၏ ႏိုင္ငံတကာ လက္လီျဖန္ခ်ိေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ နာမည္တစ္ခုအေနျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလုံးကို ပိုမိုရွင္းလင္းသည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္အခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး Holland Trading Group (HTG) ဟု ျပန္လည္ဖန္တီး အမည္ေပးခဲ့သည္၊ ယင္းအက်ဳိးရလဒ္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏အတြင္းပိုင္း အားအင္ ပိုမိုတိုးတက္ ေစရုံသာမက အျပင္ပိုင္ဆိုင္ရာပုံရိပ္ပါ ပိုမိုခိုင္မာေစပါသည္။

လက္ရိွကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အဖြဲ႔အစည္းအေျခအေနအရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဥေရာပရိွ သုံးစြဲသူထံ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအျမန္ဆုံး ေရာက္ရိွေစႏိုင္သည့္ အၾကီးဆုံးေသာ လက္ကားျဖန္႔ခ်ိေရးကုမၸဏီျဖစ္ျပီး A ကုန္တံဆိပ္အမွတ္ရ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးေစ်းကြက္အား ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကာလ အတြင္း ယုံၾကည္အားထားရန္ထိုက္တန္ေၾကာင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မွီေၾကာင္း တမူထူးျခားသည့္အရာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သက္္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။