ပူေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကမာၻတစ္ဝွမ္းရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခုသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရိွျခင္းႏွင့္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔သည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးတြင္ အမ်ဳိးခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပိုိ႔ေဆာင္ျခင္း စေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္တိုးတက္လာေအာင္ ၾကိဳးစားလ်က္ရိွပါသည္။ အက်ဳိးရလဒ္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ကုန္တံဆိပ္အမွတ္ျဖစ္ေစ၊ ေနရာျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ျဖစ္ေစ အားလုံးအာမခံမႈေပးပါသည္။

လက္ရိွတြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရိွ နိုင္ငံေပါင္း ၁၁၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တိုက္ၾကီး ၆ တိုက္တို႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရိွတည္ရိွျပီးသားေစ်းကြက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ ေစ်းကြက္အသစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားမႈအသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း စသည္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားထံသို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဆက္လက္၍ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးကို အေျခခံသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိးအစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ျပီး မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာမရိွ (the sky is not the limit) ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစဥ္အၿမဲ မွတ္သားထားပါသည္။